Hiệu quả tách ethanol và nước bởi zeolite màng chuẩn bị của bio-ethanol

Mitsubishi Chemical, axit Sun hàng ngày ở Hoa Kỳ sẽ bắt đầu quá trình bán hàng bio-ethanol chuẩn bị sử dụng hệ thống zeolite màng mất nước. Mitsubishi Chemical là trách nhiệm cung cấp zeolite màng nguyên tố và mô-đun, Tổng công ty Mitsubishi kỹ thuật hóa học chịu trách nhiệm về sản xuất hệ thống mất nước, Sun ngày acid, thông qua Hoa Kỳ công ty con, Matheson Tri-khí bán hàng tiếp thị mạng lưới......